1. Dane firmy

Zgodnie z art. 10 Ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego poniżej wyszczególnione zostały dane identyfikacyjne firmy.

Nazwa: BioBranding, S. L.

NIP: ESB98946379.

Siedziba spółki: C/ Cavite 3, 46901 Torrent, Valencia. España.

Numer telefonu: +34 673 697 507

Adres e-mail: info@biobranding.es

2. Własność intelektualna

Kod źródłowy, projekty graficzne, obrazy, zdjęcia, dźwięki, animacje, oprogramowanie, teksty, jak również informacje i treści znajdujące się na stronie internetowej www.biobranding.es są chronione ustawodawstwem hiszpańskim w zakresie prawa własności intelektualnej i przemysłowej na korzyść BioBranding, S. L. (dalej zwaną Feel Free) i nie jest dozwolone ich kopiowanie i/lub publikacja, w całości lub w części, ze strony internetowej ani przetwarzanie elektroniczne, dystrybucja, rozpowszechnianie ani modyfikowanie, przekształcanie lub dekompilacja ani korzystanie z żadnych innych praw przysługujących ich posiadaczowi zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Feel Free.

Użytkownik może wykorzystywać materiały zawarte na stronie internetowej tylko i wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego i zabronione jest ich wykorzystywanie w celach handlowych lub prawnie niedozwolonych. Wszelkie prawa wynikające z własności intelektualnej są wyraźnie zastrzeżone przez Feel Free.

Feel Free będzie czuwać nad spełnieniem wymienionych warunków, jak również nad odpowiednim wykorzystywaniem treści zawartych na jej stronach internetowych oraz korzystać, w przypadkach naruszenia lub niewypełnienia powyższych praw przez użytkownika, z wszelkich przysługujących jej postępowań na drodze cywilnej i karnej. 

3. Ochrona danych o charakterze osobowym

W ramach wypełniania postanowień obowiązującego ustawodawstwa, zawartych w Ustawie Organicznej  15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych [LOPD], której celem jest zagwarantowanie i ochrona, w zakresie przetwarzania danych osobowych, podstawowych wolności i praw osobom fizycznym, szczególnie godności i prywatności osobistej, Feel Free podaje do wiadomości użytkowników, że dostosowała środki techniczne i organizacyjne do postanowień obowiązującej dyrektywy. 

Zgromadzone przez Feel Free dane o charakterze osobowym poddane są procesowi automatycznego przetwarzania i zostały odpowiednio zarejestrowane w Agencji Ochrony Danych,  i są  własnością spółki Feel Free.

Gromadzenie i automatyczne przetwarzanie danych o charakterze osobowym ma na celu utrzymanie stosunku umownego, zawartego w stosownym przypadku z Feel Free, jak również wypełnianie obowiązków dot. informowania, kształtowania, wprowadzania do obrotu (to ostatnie rozumiane dosłownie) i innych czynności właściwych dla działalności spółki. Feel Free dostosowała poziom bezpieczeństwa do rodzaju dostarczanych danych i, ponadto, zainstalowała wszelkie środki i sposoby techniczne będące w jej zasięgu, mające zapobiec utracie, nieprawidłowemu wykorzystaniu, zafałszowaniu, dostępowi osób nieupoważnionych i kradzieży dostarczonych danych. Użytkownik w każdej chwili może skorzystać z praw przysługujących mu na mocy Ustawy Organicznej  o ochronie danych osobowych, w zakresie dostępu, zmiany, usunięcia i sprzeciwu.

4. Różne

A.- Feel Free wykorzystuje przechowywane na komputerze pliki cookies. Cookies to niewielkie pliki wysyłane przez nasz komputer do komputera użytkownika.  Nie udostępniają nam one informacji na temat imienia i nazwiska Użytkownika ani żadnych danych osobowych. Używane przez nas cookies nie mogą odczytać danych ani innych plików cookies z komputera użytkownika. Kiedy użytkownik przegląda stronę internetową BALZOLA, serwer, na którym została ona zamieszczona, automatycznie rozpoznaje adres IP jego komputera, dzień i godzinę rozpoczęcia i zakończenia przeglądania, jak również informację o różnych odwiedzonych sekcjach. Poznanie tych danych przez serwer jest niezbędne do połączenia się  i przesłania mu żądania, w celu wyświetlenia strony na ekranie przez przeglądarkę.

Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby ta informowała go na ekranie, że plik cookies zostanie zapisany. Użytkownik może skonfigurować swój komputer tak, aby  nie otrzymywać cookies, nie uniemożliwi to dostępu do informacji zawartych na stronie internetowej www.balzola.com.

B.- Feel Free  może, bez wcześniejszego zawiadomienia, zmieniać informacje zawarte na swojej stronie internetowej, jak również jej konfigurację i sposób prezentacji.

C.- Feel Free zobowiązuje się NIE ZAMIESZCZAĆ na swojej stronie MYLĄCEJ REKLAMY. Jako mylące reklamy nie będą uznawane błędy formalne lub liczbowe, mogące pojawić się w treści różnych sekcji witryny internetowej Feel Free, będących efektem prac konserwacyjnych i/lub niekompletnej lub wadliwej aktualizacji informacji zawartych w tych sekcjach. W związku z powyższym Feel Free zobowiązuje się do poprawienia tych błędów tak szybko, jak tylko zostanie poinformowana o ich wystąpieniu.

D.- Feel Free zobowiązuje się do NIEPRZESYŁANIA KOMUNIKATÓW HANDLOWYCH BEZ OZNACZENIA ICH JAKO TAKICH, zgodnie z postanowieniami Ustawy 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego. Jako komunikaty handlowe nie będą uznawane informacje wysyłane DO KLIENTÓW spółki Feel Free pod warunkiem, że będą one miały na celu utrzymanie stosunku umownego istniejącego pomiędzy klientem i Feel Free, jak również wypełniania obowiązków informowania, kształtowania i innych właściwych czynności usługowych wchodzących w zakres umowy.

E.- Feel Free nie ponosi odpowiedzialności za niestosowanie się  przez użytkownika do znajdujących zastosowanie przepisów, które mógłby naruszyć korzystając ze strony internetowej www.biobranding.es i/lub podczas wykorzystywania informacji na niej zawartych.

F.- Feel Free nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty spowodowane lub mogące wystąpić, niezależnie od ich rodzaju, w wyniku wykorzystywania informacji, materiałów i programów zawartych na tej stronie internetowej.  Łącza (Links) i hiperteksty umożliwiające użytkownikowi, za pośrednictwem strony internetowej www.biobranding.es, dostęp do usług oferowanych przez podmioty trzecie nie należą ani nie znajdują się pod kontrolą spółki Feel Free. Spółka nie ponosi odpowiedzialności ani za zawarte na tych stronach informacje, ani za jakiekolwiek skutki mogące być konsekwencją wspomnianych informacji.

G.- Feel Free nie ponosi odpowiedzialności za nieupoważnione wykorzystanie przez podmioty trzecie nazw marki, nazw produktów, znaków handlowych które, nie będąc własnością spółki, pojawią się na stronie internetowej www.biobranding.es. Jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za integralność, prawdziwość, legalność zawartości łączy do stron, na które można uzyskać dostęp za pośrednictwem  www.biobranding.es.

H.- Feel Free nie ponosi odpowiedzialności za wirusy mogące pojawić się w wyniku przekazu elektronicznego, przesłane przez podmioty trzecie (na przykład poprzez makra edytorów tekstu, aplety Java lub programy Active X), powstałe w celu spowodowania negatywnych skutków w systemie informatycznym.

I.- Podsumowując, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z usług, treści, łączy (links) i hipertekstów zawartych na stronie internetowej www.biobranding.es

Wszystkie prawa zastrzeżone. Biobranding S.L. © 2020